Preskočiť na obsah

Svätý škapuliar

Zverejnené 4.4.2020.

SVÄTÝ ŠKAPULIAR AKO DAR MATKY BOŽEJ

Dejiny škapuliara sa začínajú v 12. storočí. Duchovní synovia proroka Eliáša viedli na hore Karmel život modlitby. Nazývali sa bratmi Najsvätejšej Panny Márie z hory Karmel. Kvôli prenasledovaniu sa presídlili do Európy (v 13.stor.). Cirkev uznala pravidlá ich života, a tým dala právny začiatok Karmelitánskeho rádu. V Anglicku sa mimoriadnou svätosťou preslávil sv. Šimon Stock. Keď spozoroval nebezpečenstvo zrušenia rádu, prosil Najsvätejšiu Pannu o pomoc. V noci z 15. na 16. júla 1251 uzrel Presvätú Bohorodičku v sprievode anjelov, ktorá mu odovzdala škapuliar hnedej farby. Vtedy počul tieto Máriine slová: „Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu, ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrany v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku.“

V 14. storočí sa Presvätá Bohorodička ukázala pápežovi Jánovi XXII. a odporúčala mimoriadnu starostlivosť o „jej karmelitánsky rád“. Sľúbila hojné milosti a spásu tým, čo patria do rádu a verne zachovávajú svoje sľuby. Podobne aj tým, čo patria do Bratstva sv. škapuliara, zachovávajú cnosť čistoty podľa stavu a modlia sa za Cirkev.

Nakoniec sľúbila všetkým mimoriadnu milosť, známu pod  názvom „sobotná výsada“: „Ja, ich Matka, ich v prvú  sobotu po smrti vyslobodím z očistca a zavediem na horu večného života.“ Apoštolská stolica  zaradila škapuliar medzi sväteniny. Svojou mocou potvrdila výsady škapuliara, opierajúc ich účinnosť o modlitby celej Cirkvi.

Škapuliar sa popri ruženci stal jednou zo základných  mariánskych pobožností. V súčasnosti je pobožnosť k sv. škapuliaru  známa nielen v Európe, ale na celom svete.

Treba pripomenúť, že pápež Ján Pavol II. nosí sv. škapuliar od detstva.

VÝSADY KARMELITÁNSKEHO ŠKAPULIARA

1. Kto umrie zaoblečený do sväteho škapuliara, nebude zatratený.

2. Ten, kto nosí sv. škapuliar, si ako ctiteľ  Matky Božej zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti.

3. Každý, kto nábožne nosí sv. škapuliar a zachováva čistotu podľa stavu, bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti.

4. Tí, ktorí patria do Bratstva sv. škapuliara, sú duchovne spojení  s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sv. liturgie, sv. prijímania, sebazapierania, modlitby, pôsty.

ZÁVÄZKY PRE TÝCH, KTORÍ PATRIA DO BRATSTVA SVÄTÉHO ŠKAPULIARA

1. Prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kňaza.

2. Zapísať sa do knihy Bratstva sv. škapuliara.

3. Vo dne i v noci nosiť na sebe sv. škapuliar.

4. Vykonať každý deň modlitbu určenú v deň prijatia do Bratstva (napr. 3x Raduj sa Bohorodička…)

5. Nasledovať cnosti Najsvätejšej Matky a rozširovať jej úctu.