Preskočiť na obsah

Zemplínsky Karmel

Zverejnené 23.5.2019.

Spas dušu svoju!
V roku 2017 sme si pripomenuli sedemdesiat rokov odvtedy, ako gréckokatolícka farnosť
Sečovská Polianka víta pútnikov na odpustových slávnostiach Našej Panej z hory Karmel a odovzdáva im ako dar svätý škapuliar – paraman. Také vzácne výročie je hodno si pripomenúť.
Nosiť svätý škapuliar, či byť zapísaný do Bratstva svätého škapuliara, je zasvätenie sa
Bohorodičke, ktorá na hore Karmel odovzdala svätý škapuliar Šimonovi Stockovi a cez neho ho odovzdáva svojim ctiteľom po celom svete. My, veriaci v Sečovskej Polianke, tiež máme svoj Zemplínsky Karmel, keďže naša farská cerkev je zasvätená svätému prorokovi Eliášovi, ktorého život je úzko spätý s horou Karmel a zároveň v čase jeho sviatku sa u nás koná aj odpustová slávnosť na počesť Presvätej Bohorodičky z hory Karmel.
Práve ona je pre nás krásnym ideálom, ona, chudobné dievča z Nazareta, prisľúbená už v
raji, ktorá nám žiari ako jasná hviezda. Už 2. júla naša cirkev slávi sviatok Uloženia jej
úctyhodného rúcha v Blachernách. 16 júla sa podľa západnej tradície zasa slávi sviatok Panny Márie Karmelskej, kedy je možno prijať aj symbolické rúcho – svätý škapuliar.
Z histórie našej gréckokatolíckej farnosti Sečovská Polianka: V roku 1943 bola zriadená gréckokatolícka farnosť Sečovská Polianka dnes už blahoslaveným biskupom
Pavlom Gojdičom. Vtedy do farnosti nastúpil ako mladý kňaz otec Augustín Leukanič. Cerkev v obci bola jednoloďová, fara tu zatiaľ nebola. Časom boli k chrámu pristavané lode a vybudovala sa aj fara. O. Augustín mal víziu a túžbu veľmi pomáhať nesmrteľným dušiam. Svedčil o tom aj nápis v predsieni chrámu: SPAS DUŠU SVOJU!
V roku 1947 so súhlasom o. biskupa Pavla  Gojdiča zasvätil farnosť Panne Márii Karmelskej. Odpustová slávnosť bola opäť potvrdená dekrétom o. biskupa Jána Hirku a dekrétom o. arcibiskupa Jána Babjaka. Veriaci boli zaoblečení do svätého škapuliara a pestovali zdravú mariánsku úctu. Nebolo ich málo. To všetko sa odohrávalo v povojnových časoch, po ktorých nastúpili 50-té roky. Ako dievča si pamätám, keď o. Augustín odchádzal do vyhnanstva so svojou rodinou pre svoju vernosť gréckokatolíckej cirkvi. Vrátil sa po osemnástich rokoch nezlomený, nesúc ďalšie kríže. S novým nasadením slúžil a zveľaďoval našu farnosť, aby duchovne rástla. Záležalo mu na tom, aby spev a svätá liturgia boli krásne a slúžili na väčšiu Božiu slávu. Veľa času venoval speváckemu zboru. Je vhodné pripomenúť, že nevynechal ani jednu hodinu náboženstva. Cítil zodpovednosť za deti v škole. V roku 1990 odišiel do dôchodku, ale aj potom v Košiciach príležitostne mnohých zasväcoval Karmelskej Panne Márii.
Je to len stručný popis vzácneho kňaza, duchovného otca Augustína. Nech sa teší naveky v Pánovi.
Náruč presvätej Bohorodičky, našej Panej z hory Karmel, je stále otvorená pre všetkých.
Tí, ktorí prijmú škapuliar – paraman, sú zapísaní do karmelskej knihy, ale hlavne sú zapísaní v Božskom Srdci a v Srdci Bohorodičky. Práve Božské Srdce a Presvätá Bohorodička sú znázornení po obidvoch stranách škapuliara, či už v jeho plátenej podobe, alebo v podobe medailónika. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Mária Bugeľová