Preskočiť na obsah

Denná modlitba za ochranu

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Drahý Nebeský Otče, modlím sa túto modlitbu v moci Svätého Ducha. V mene Pána Ježiša Krista viažem, karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov rozdelenia, nezhody, nejednoty, sporu, zlosti, hnevu, vraždy, kritiky, odsúdenia, pýchy, závisti, žiarlivosti, klebetenia, ohovárania, hovorenia zlého, sťažovania sa, klamania, falošného učenia, falošných darov, falošných manifestácií, podvodných znamení a zázrakov, chudoby, strachu z nedostatku, duchov strachu, šepkajúcich duchov, sťažujúcich sa duchov, prekážajúcich duchov, pomstychtivých duchov, podvodných duchov, náboženských duchov, okultných duchov, duchov čarodejníctva (vrátane Jezábel, Dalily, Kráľovnej Aštarty a Apolliona) a duchov antikrista.

      Viažem a lámem všetky prekliatia, ktoré boli vyslovené proti mne. Žehnám tým ľuďom, ktorí ma preklínajú a modlím sa, aby si týchto ľudí požehnal. Viažem všetky vyslovené súdy vyrieknuté proti mne a súdy, ktoré som učinil ja voči ostatným. Viažem moc negatívnych slov od iných a viažem a robím neužitočnými všetky modlitby vnuknuté nie z Ducha Svätého, bez ohľadu na to, či sú to psychické, duševné sily, čarodejníctvo alebo falošné jazyky, ktorými sa modlili iní proti mne.

      Som Božie dieťa. Odporujem diablovi. Žiadna zbraň, učinená proti mne, neobstojí. Obliekam si celú výzbroj Božiu. Beriem autoritu nad týmto dňom v Ježišovom mene. Nech je pre mňa úspešný, nech chodím v Ježišovej láske.

      Svätý Duch ma dnes vedie a riadi. Rozlišujem medzi dobrým a zlým. Beriem autoritu nad Satanom a jeho démonmi a tými ľuďmi, ktorí sú ním ovplyvnení. Vyhlasujem, že Satan je pod mojimi nohami a zostane tam celý deň.

      Som Božou spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Som Božie vlastníctvo. Satan, si zviazaný od mojej rodiny, mojej mysle, môjho tela, mojej domácnosti a mojich financií. Vyznávam, že som uzdravený a celý. Prosperujem, som dlho žijúci, stály, trvalý, nepodplatiteľný, plodný, bezúhonný, plný pokoja, trpezlivosti a lásky. Na čokoľvek siahnú moje ruky, bude prosperovať, lebo Boh napĺňa všetky moje potreby. Mám všetku autoritu nad Satanom, všetkými démonmi a nad duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

      Všemohúci Bože, modlím sa za službu, ktorú máš pre mňa. Pomaž ma, Pane Bože, pre všetko, do čoho si ma povolal, aby som spravil pre Teba. Volám do existencie Božie schôdzky, otvorené dvere pre možnosti, Bohom naplánované stretnutia a pozície v službe.

      Uplatňujem si nárok na ochranný múr okolo mňa, mojej manželky …………. a detí …………………………. počas celého dňa a noci. Prosím Ťa, Bože Otče, v mene Tvojho Syna Ježiša Krista, aby si vyslal dnes anjelov, aby ma obkľúčili, aj moju ženu …………… a deti ……………….. a daj ich po celom mojom dome a okolo nášho auta, duší aj tiel. Modlím sa v mene Pána Ježiša Krista, aby si poslal anjelov chrániť môj domov pred každým nežiadúcim vniknutím a aby si chránil mňa aj moju rodinu od každého zraňujúceho démonického alebo iného fyzického alebo mentálneho útoku.

   Modlím sa túto modlitbu v mene Pána Ježiša Krista, na príhovor presvätej Bohorodičky a vždy Panny Márie i všetkých anjelov a svätých, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.