Preskočiť na obsah

Modlitba k Svätému Duchu

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Príď, Duchu Svätý, naplň moje srdce svojimi svätými darmi. Nech Tvoja sila prenikne dnes moju slabosť, aby som plnil povinnosti svojho životného stavu svedomito, aby som robil to, čo je správne a spravodlivé. Nech je moja láska taká veľká, že nikoho nebude urážať a nebude zraňovať ničie city, taká štedrá, že úprimne odpustím každé zlo voči mne. Pomáhaj mi vo všetkých skúškach života, osvieť ma v nevedomosti, rad mi v pochybnostiach, posilňuj ma v slabostiach, pomôž mi vo všetkých potrebách a zmätkoch , chráň ma v pokúseniach a utešuj ma vo všetkých strastiach. Milostivo ma vyslyš, Duchu Svätý , a vlej svoje svetlo do môjho života, duše i mysle. Pomáhaj mi žit svätým životom a rast v dobrote a milosti. Amen.

Modlitba o sedem darov Svätého Ducha

Ježišu, pred vystúpením do neba si sľúbil zoslať Ducha Svätého, aby dokončil Tvoje dielo v dušiach apoštolov a učeníkov. Daj toho istého Ducha Svätého i mne, aby  mohol v mojej duší zdokonaľovať účinkovanie Tvojej milosti a lásky. Daj mi Ducha múdrosti, aby som nebol naviazaní na pominuteľne veci tohto sveta, ale aby som sa snažil iba o veci, ktoré sú večné. Daj mi Ducha chápania, aby osvecoval moju myseľ svetlom Tvojej božskej pravdy. Daj mi Ducha rady, aby som si vždy vyberal najistejšiu cestu lásky k Bohu a získal nebo. Daj mi Ducha sily, aby som mohol niesť svoj kríž a s odvahou prekonať všetky prekážky, ktoré mi stoja na ceste posväcovania sa. Daj mi Ducha poznania, aby som mohol poznať Otca i seba a rast v dokonalosti podlá vzoru svätých. Daj mi Ducha nábožnosti,  aby, som považoval službu Bohu za prijemnú a mal záľubu v prejavovaní Tvojej dobroty iným. Daj mi Ducha bázne, aby som bol naplnení milujúcou úctou voči nebeskému Otcovi a mohol sa vyhnúť všetkému, čo sa Mu nepáči. Označ ma, drahý Duchu Svätý, znakom skutočného apoštola a vo všetkom ma oživuj. Amen.