Preskočiť na obsah

Modlitba za uzdravenie (o. Slavko Barbarič)

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

  Ježišu, ty si prišiel kvôli chorým a hriešnym. Preto sa teraz obraciam k tebe a chcem ťa poprosiť, aby si mi uzdravil dušu i telo. Ty vieš Ježišu, že hriech rozbíja a rozodiera celú ľudskú bytosť, že ničí medziľudské vzťahy a vzťahy s tebou. Ale pred tebou nejestvuje nijaký hriech ani choroba, ktoré by si nemohol odohnať svojím všemohúcim slovom. Nejestvuje rana, ktorú by si nemohol zaceliť…          Mária, ty si ma pozvala, aby som sa modlil za uzdravenie. Teraz ti chcem urobiť. Preto ťa prosím, sprevádzaj svojou vierou moju modlitbu! Modli sa teraz so mnou, aby som bol hodný vyprosiť si milosti pre seba i pre druhých, ktorí sú chorí a slabí! 1. Príď, Pane!„Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane zachráň nás, hynieme!“ On im povedal: „Čo sa bojíte vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je tento, že ho vietor i more poslúchajú?“ (Mt 8, 23-27) Ježišu, ty si vstúpil do búrky sveta. Vošiel si do loďky každého života. Si prítomný, lebo tvoje meno je: Emanuel, Boh s nami, Boh pre nás! Preto ťa teraz prosím, vstúp do môjho života! I keď loďka môjho života je rozhojdaná. Vstúp do môjho vedomia a podvedomia! Vstúp, Ježišu, do hĺbky mojej bytosti. Hyniem! Povstaň, Pane, a povedz môjmu nepokoju, nech sa utíši, prikáž smrtonosným vlnám okolo mňa, nech prestanú hroziť! Povedz iba slovo, nech sa upokojí moje srdce, aby mohlo počuť tvoje Božské a stvoriteľské slovo!  (Zostaň ticho!) Príď Ježišu aj do loďky mojej rodiny a celého sveta. Nech ťa prebudia naše výkriky! Vystri ruku, aby nastala tíšina: Príď, Pane Ježišu, príď! Vstúp tam, kde som najväčšmi zranený… Vojdi, Ježišu, aj do tých lodiek života, ktoré sú pripútané k zlým návykom, k drogám, k alkoholizmu, k telesným pôžitkom a nehýbu sa napred! Ježišu, utíš búrku! Daj, aby všetci počuli tvoj hlas, ktorý im prinesie pokoj! 2. Rozhodnutie.Ježišu, ty si v loďke môjho života. Ty si môj Boh, tebe sa klaniam, teba oslavujem, lebo len ty si jediný svätý, ty si jediný Pán. Verím v teba a s dôverou sa ti celý odovzdávam. Rozhodujem sa pre tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo. S tebou a tvojou Matkou volám: v zdraví a v chorobe, v úspechu a neúspechu, v radosti i smútku, v živote i smrti, v prítomnosti i vo večnosti nech sa plní tvoja vôľa! Ježišu, bol som nerozhodný, keď šlo o dobro, konal som podľa svojej vôle a tak som sa zranil. Vylieč ma z nevery a odporovaní, ktoré vznikali, keď som nechápal Otcovu vôľu. Mária, vypros mi milosť, nech je moje rozhodnutie konečné! Pomôž, nech ho nikdy neodvolám, ale zostanem verný! (Ticho!) 3. Zriekanie Ježišu, zriekam sa každého hriechu. Zriekam sa satana, každého jeho pokušenia, jeho lží a sľubov. Zriekam sa neochoty odpúšťať a nenávisti, sebeckého a pyšného života. Zriekam sa všetkých želaní, ktoré ma zvádzajú, aby som zabudol na Otcovu vôľu. Zriekam sa každej duchovnej choroby a nedbalosti, aby si ty, Ježišu, mohol vojsť do môjho bytia.Mária, Matka, pomôž mi, aby som vo svojom živote rozmliaždil hlavu satana! 4. Modlitba za lásku „Počuli ste, čo bolo povedané: – Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. – Ale ja vám hovorím: – Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca.“ (Mt. 5,43-44) Ježišu, ty vyzývaš k láske… Priznávam sa ti, že moja láska je slabá. Uzdrav ma z rán nelásky a všetkých hriechov, ktoré mi zabraňujú, aby som ťa nadovšetko miloval, ó Bože môj! Vylieč mi srdce z bolestného dedičstva, ktoré som si priniesol na tento svet pre hriechy sveta a mojich rodičov! Zbav moju dušu všetkých záťaží, ktoré sa vo mne nahromadili za detstva a mladosti!

          Nech oheň lásky, zapálený milosťou uzdravenia, zničí vo mne každú tmu, každé zlo! Učiň, aby som bol schopný celkom milovať, milovať celým srdcom všetkých ľudí a tak aj takých, ktorí ma urazili! Tak často som, Ježišu, pociťoval slabosť svojej lásky pri odpúšťaní urážok. Odpusť mi závisť a žiarlivosť, ktorými som zaťažoval seba i druhých! Uzdrav moju vieru v teba! Nech milosť dôvery odstráni každú nedôveru a každý zdroj strachu! Uzdrav ma z bezbožných slov, myšlienok a skutkov!

          Ježišu, uzdrav lásku v mojej rodine, nech je taká aká bola v tvojej rodine! Uzdrav lásku medzi manželmi , medzi deťmi a rodičmi, medzi zdravými a chorými… Ježišu, vylieč lásku všetkých ľudí celého sveta! (Ticho! Modli sa v duchu za milosť lásky k osobe, ku ktorej počas modlitby necítiš lásku, alebo si jej neodpustil!)5. Modlitba za uzdravenie duše Ježišu, teraz ti ďakujem aj za svoju dušu!          Všetky následky hriechu sa odrážajú na mojej duši. Preto som často nervózny a agresívny. Často som netrpezlivý a pomstivý. V mojej duši sa usadili zlé návyky, zostali v nej jazvy a rany, ktoré mi sťažujú lásku k druhý. Usadili sa skúsenosti, pre ktoré som toľkokrát nedôverčivý. Ježišu, očisť mi podvedomie! Vstúp svojím svetlom do môjho podvedomia, aby v ňom nikdy nezavládla tma. Dotkni sa silou svojej milosti aj tých oblastí duše, v ktorých sa nahromadila závisť pre materiálne veci, z ktorých vychádza strach! Očisť ma, nech je aj môj duch otvorenejší k tebe! Uzdrav ma z nedôvery k tebe a tvojmu slovu! Ježišu, prosím ťa, uzdrav ma zo všetkých šokov a tráum, ktoré sú následkami neúspechov a nesplnených želaní. Uzdrav ma z každej vnútornej tmy a zahoj rany v hĺbke môjho podvedomia! Nech sa moje podvedomie upokojí v tebe, Ježišu!Teraz ťa prosím aj za duševne chorých a zaťažených. Odním im bremená a očisti rany, z ktorých sa vyvíjajú duševné choroby! Ochráň deti, ktoré zdedili ťažké duševné bremená. Vylieč z každej rozdvojenosti osobnosti, z depresie a strachu, z každej neurózy a psychických stavov! Vylieč tiež všetkých, ktorí duševne ochoreli pre neúspechy v rodine, v štúdiu a v práci. Vzdiaľ od nich myšlienky na samovraždu a osloboď ich od každej myšlienky na násilnosti!Ježišu, buď Pánom našich duší! Vylieč všetkých, ktorí sa zaoberali čiernou mágiou! Osloboď ich od všetkých následkov špiritizmu a čarov! Utíš každú dušu a vráť jej pokoj!. Modlitba za uzdravenie tela „Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.““ (Mt 8, 16-17)Ježišu, uzdrav mi telo. Hľa, tu som pred tebou so svojimi fyzickými bolesťami a nebezpečenstvom, ktoré hrozí môjmu telu. Vylieč ma z chorôb, ktoré teraz pôsobia na môj organizmus.   (Spomeň vlastnú chorobu!)   Ochráň ma pred každou chorobou!   Ak je tvojou vôľou, aby som niesol kríž choroby, potom tento kríž prijímam a prosím ťa o milosť, aby som ho niesol s láskou! Ježišu, teraz ťa prosím o uzdravenie členov mojej rodiny a príbuzných!  (Tu spomeň ich mená!) J ežišu, prosím ťa, ak je Otcovou vôľou aby trpeli, potom im daj sily, aby niesli s láskou svoje kríže!  Uzdrav všetkých chorých na svete! Ochráň svet pred epidémiami a nevyliečiteľnými chorobami! Ježišu, vylieč nás jedným slovom zo všetkých chorôb, lebo ty si prišiel na to, aby si ich vzal na seba a aby si nás spasil!

          Nebeský Otče, vďaka ti, že si ma stvoril, že si ma cez svojho Syna vykúpil. Vďaka ti, že ma teraz cez neho uzdravuješ na tele i na duši. Nech sa požehnanie pokoja a lásky, zmierenia a dôvery vyleje na mňa, na moju rodinu, na celý svet a celú Cirkev. Nech naša Matka Mária vyprosí spolu s nami od tvojej otcovskej dobroty všetko, čo potrebujeme pre dušu i telo! Nech sa tak stane!

          Amen!