Preskočiť na obsah

Ochranná modlitba

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Drahý nebeský Otče, odovzdávam pod krv Pána Ježiša Krista celý svoj život, celé svoje telo, svoju hlavu, tvár, oči, uši, ústa, nos, jazyk, hrudník, chrbát, dolné a horné končatiny, ruky, nohy…

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista svoju pokožku na celom tele, svoju kožu, vlasy, nechty, svoju cievnu obehovú sústavu, svoju krv, lymfatický, nervový, imunitný, dýchací, vylučovací systém, tráviaci systém, svalstvo, … svoje kosti, kolená, kĺby, chrbticu.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista všetky svoje vnútorné orgány (….), vrátane mužských/ženských pohlavných orgánov, svoje srdce.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista svoju myseľ, vôľu, emócie, city, pocity svojho ducha, svoj mozog, pamäť, tvorivosť, citlivosť, jemnosť, schopnosť komunikovať, každú bunku svojho mozgu, svoje vedomie aj podvedomie, ľavú a pravú hemisféru, logiku, svoje myslenie, svoju psychiku a svoju česť, povesť a dobré meno.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista svoj príbytok a všetky veci a zariadenia v tomto príbytku, svoj majetok, všetky veci, ktoré vlastním (…), svoje financie, účty, sporenia, dlhy, úvery… svoju prácu a miesto kde pracujem, vzťahy na pracovisku s podriadenými aj nadriadenými; vzťahy v Cirkvi.

Nebeský Otče, dávam pod krv Pána Ježiša Krista životy mojich blízkych (….), ich telá, hlavy, tváre, oči, uši, ústa, nosy, hrudníky, chrbty, dolné a horné končatiny, ruky, nohy….

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista ich pokožku na celom tele, ich kožu, vlasy, nechty, ich cievnu obehovú sústavu, ich krv, lymfatické, nervové, imunitné, dýchacie, vylučovacie systémy, tráviace systémy, ich svalstvo,… ich kosti, kolená, kĺby, chrbtice.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista všetky ich vnútorné orgány, vrátane u mužov/žien (…) mužské/ženské pohlavné orgány a  ich srdcia.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista ich myseľ, vôľu, emócie, ich ducha, ich mozog, pamäť, tvorivosť, každú bunku ich mozgu, ich vedomie aj podvedomie, nevedomie, ľavé a pravé hemisféry, ich psychiku, ich myslenie a ich česť, povesť a dobré meno.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista ich príbytky a všetky veci a zariadenia v ich príbytkoch, ich majetky, všetky veci, ktoré vlastnia (autá, garáže, záhrady,…), ich financie, účty, dlhy a sporenia, …

Nebeský Otče, tak si obliekam celú výzbroj Božiu, dávam si na hlavu prilbu spásy – Pán Ježiš svojou smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla Hebr 2,14; pancier spravodlivosti –  bola som mŕtva v hriechoch a neobriezke svojho tela, ale Pán Ježiš ma oživil s ním a odpustil mi všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Kol 2,13-15;  dávam si na bedrá opasok pravdy – Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany nás uzdravili. 1Pet 2,24; obúvam si topánky pohotové niesť evanjelium – Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 2Tim 4,2; beriem si do rúk štít viery – On, Pán Ježiš, je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Kol 2, 10; a meč Svätého Ducha – ktorým je Tvoje Slovo.

Nebeský Otče, vyznávam, že žiadna zbraň učinená proti mne nebude účinná a každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti mne k súdnemu výroku Ty zatratíš. Lebo toto je údel sluhov, synov a dcér Pánových a Tvoja spása pre mňa (Iz 54,17). Nebeský Otče, vyznávam, že Ty sám si ohnivou hradbou okolo mňa a slávou uprostred mňa (Zach 2,9).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči akýmkoľvek okultným praktikám slovám, činom,  skutkom proti mne a mojim blízkym (….).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči okultným krvným a okultným sexuálnym rituálom, do ktorých som zahrnutá ja a moji blízki (….).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči praktikám Woodoo a tým, ktorí robia tieto praktiky proti mne a mojim blízkym (….).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči astrálnej projekcii, voči astrálnym telám. Pane Ježišu, prosím, aby si ma chránil, aby žiaden ľudský duch sa nemohol ku mne priblížiť ani k môjmu príbytku. Pane Ježišu, ak sa v mojej blízkosti nachádza ľudský duch, prosím Ťa, aby si ho Ty Pane poslal preč a aby ho anjeli odviedli. „ Čo tu chcete? Toto je môj dom. Nemáte tu čo robiť.“ Modlím sa Pane, aby Ty si uzavrel ich telo, aby nemohli astrálne cestovať. Pane, zbav ich tejto okultnej moci astrálne cestovať. Ak nejaký astrálny ľudský duch robil nejaké okultné praktiky nado mnou, tak v mene Pána Ježiša Krista sa oddeľujem od všetkého, čo vyslovuje nado mnou a čo robí nado mnou, v mene Pána Ježiša Krista zväzujem moc tých slov, dávam ich na kríž Pána Ježiša Krista a dávam na nich krv Pána Ježiša Krista. Prosím Duchu Svätý, aby si ma ty chránil, moju myseľ, vôľu, môjho ducha.

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči okultným praktikám za účelom týrania môjho ducha, duše a tela a mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči programovaniu, osídľovaniu a manipulácii, kontrole  mojej mysle a myslí mojich blízkych (….).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči vysávaniu a kradnutiu a vykrádaniu mojich myšlienok, vedomostí, môjho intelektu,… a myšlienok, vedomostí a intelektu,… mojich blízkych (…).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči používaniu a zneužívaniu mojich vedomostí a citov a vedomostí a oslabovaniu mojej vôle aj mojich blízkych (…).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči telepatii, voči hypnóze, voči duševným manipulatívnym modlitbám, chaosu a zmätku v myslení.

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči čiernej, červenej a bielej mágii robenej na mne a mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči sexuálnym útokom na moje telo a na moju dušu a na telá a duše mojich blízkych (…).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči sexuálnym útokom cez mužov, ktorí sebaukájajú a pritom myslia na mňa.

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči preklínaniu, zaklínaniu, kliatbam, čarodejníctvu, neprajníctvu, zlorečeniu, závisti proti mne a mojim blízkym.

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči vyvolávaniu ducha choroby, ducha smrti, ducha chudoby na mňa a mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči slovám a praktikám, ktoré majú poškodiť moje zdravie (voči vyvolávaniu chorôb na moju dušu, ducha a telo), a na moju psychiku a zdravie a psychiku mojich blízkych (…).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči okultným praktikám, ktoré majú viesť k finančnému krachu, deštrukcii môjho tela a duše (mysle, vôle, emócií), verejnému ponižovaniu, hanbe,  potupe, verejnému pranierovaniu a pošpineniu dobrej povesti,…. mňa a mojich blízkych (…).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči ohováraniu, osočovaniu, kritike a falošnému obviňovaniu mňa a mojich blízkych (…).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči súdeniu a posudzovaniu mňa a mojich blízkych (…).

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči zneužívaniu v akejkoľvek oblasti, voči okultným praktikám za účelom môjho poškodenia v práci, vzťahov, poškodenia majetku,…

V mene Pána Ježiša Krista sa staviam voči akýmkoľvek iným okultným praktikám a slovám proti mne a mojim blízkym (….).

V mene Pána Ježiša Krista lámem a pretínam všetky okultné a bezbožné väzby medzi mnou a okultistami. Všetko to, čo z nich ostalo vo mne, nech je im navrátené späť, aby boli ucelení a všetko to, čo zo mňa ostalo v nich, nech sa mi navráti očistené, aby som bola požehnaná a ucelená na duchu, duši a tele. V mene Pána Ježiša Krista sa oddeľujem od okultných rituálov, dávam ich na kríž Pána Ježiša Krista a dávam na nich krv Pána Ježiša Krista.

V mene Pána Ježiša Krista zapečaťujem svojho ducha, dušu a telo krvou Pána Ježiša Krista.

V mene Pána Ježiša Krista povolávam anjelov a archanjelov z vojska Pána Ježiša Krista, aby prišli bojovať a chrániť mňa a mojich blízkych.