Preskočiť na obsah

História farnosti

1943

Gréckokatolícka farnosť Sečovská Polianka bola zriadená 1. októbra 1943, vylúčením z dovtedajšej  farnosti Cabov. Pri posviacke obnoveného chrámu, ktorý pochádzal z roku 1870, bol v roku 1947 chrám zasvätený Panne Márii Karmelskej.

1994

 V roku 1994 začali veriaci stavať nový chrám. Táto výstavba bola zdôvodnená predovšetkým statickým porušením starého chrámu. Nový chrám bol posvätený v Jubilejnom roku dňa 16. júla 2000 a je zasvätený Sv. prorokovi Eliášovi, nakoľko sviatok Panny Márie Karmelskej sa kalendári Gréckokatolíckej cirkvi nenachádza. Úcta k Panne Márii Karmelskej sa tým ale neznížila, čo potvrdzuje aj Dekrét Gréckokatolíckeho biskupstva č. 2057/93 vo veci Určenie patróna chrámu, ktorý podpísal vtedajší prešovský eparchiálny biskup vladyka Ján Hirka, dňa 14. júla 1993: „Na Vaše požiadanie číslo 92/93 zo dňa 10. júla 1993 ustanovujem za patróna chrámu v Sečovskej Polianke proroka sv. Eliáša …V náväznosti na Vašu miestnu tradíciu potvrdzujem, aby sa odpustová slávnosť slávila ku cti Panny Márie Karmelskej.“

1996

Od roku 1991 sa sídelný biskup vladyka Ján Hirka, každoročne zúčastňoval na odpustovej slávnosti v Sečovskej Polianke. Iba dvakrát nebol prítomný, a to v roku 1996, kedy slávnostnú svätú liturgiu slávil otec Peter Rusnák, v tom čase biskupský vikár; a v roku 1997, kedy hlavným celebrantom bol o. Mons. Ján Gajdoš, generálny vikár.

2004

Domáci veriaci, ale aj veriaci z blízkeho okolia si uctievajú na tomto mieste Pannu Máriu Karmelskú už od roku 1947. Pravidelnou prítomnosťou biskupa, mnohých kňazov, a tiež mnohých veriacich zo širšieho okolia, naberala odpustová slávnosť v Sečovskej Polianke eparchiálny význam. Toto potvrdil pri svojej prvej pastoračnej návšteve v Sečovskej Polianke aj vladyka Ján Babjak SJ, prešovský eparchiálny biskup, ktorý pri tejto príležitosti prečítal Dekrét zo dňa 16. 7. 2004 – Ustanovenie eparchiálneho odpustového miesta: „Po modlitbách a zvážení, rešpektujúc dlhoročnú tradíciu úcty k Panne Márii Karmelskej na základe moci mne danej, ustanovujem farnosť sv. proroka Eliáša v Sečovskej Polianke dňom 18. júla 2004 eparchiálnym odpustovým miestom ku cti Panny Márie Karmelskej a proroka Eliáša.“ Týmto Dekrétom vladyka Ján ústne i písomne potvrdil a zaradil farnosť v Sečovskej Polianke medzi eparchiálne odpustové miesta gréckokatolíkov na Slovensku.  

2001

V roku 2001 bol na odpustovej slávnosti prítomný vzácny hosť, J. E. Mons. Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius na Slovensku.
V rámci každoročného trojdňového duchovného programu je možné na odpustovej slávnosti dať sa zaobliecť do rúcha svätého škapuliara a stať sa členom Arcibratstva sv. škapuliara.

2009

V júli roku 2009 navštívil farnosť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, a pred slávnostnou odpustovou liturgiou vo svätyni chrámu posvätil nové fresky zobrazujúce: Presvätú Bohorodičku  – „Orantu“ (Modliacu sa), archanjelov Gabriela a Michaela, „Mandylion“ – (Nie rukou vytvorený obraz Kristovej tváre) a serafínov.

2014

 V júli 2014 počas archieparchiálnej odpustovej slávnosti boli v chráme posvätené 4 nové nástenné ikony, zobrazujúce svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov, a našich blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka. Archijerejskej svätej liturgii ako aj samotnej posviacke nových ikon predsedal vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup.