Preskočiť na obsah

SJVS

SJVS – Služobníci Ježišovho Veľkňazského srdca. 

Rozjímanie na adoráciu na september 2020


    Drahé Plamene a tiež vy všetci, ktorým sa táto adorácia dostane do rúk! Z pokoja srdca vyrastá tichosť a pokora. Pozerajme na Pánovo tiché a pokorné Srdce a prosme, aby sme mu boli stále bližšie! Veľa sily do nového školského aj pracovného roka!

Veľmi myslím v modlitbách,

s. Kateřina
 

● Eucharistický Ježiš! – Chceme ti poďakovať za to, že opäť môžeme byť a stáť pred tvoju svätou Tvárou, pred tvojim Srdcom! Vieme, že tvoje Srdce nás všetkých stále objíma a nikdy nás neopúšťa! Kiež by sme teraz dokázali vyjadriť vďačnosť za tvoju veľkú lásku!

(5 min. ticha podľa situácie)


● Drahý Ježiš, ty si Láska sama a my sme tí, ktorých si si povolal. Ako veľmi si vážime tvoje Srdce, ktoré je večné, krásne a neustále mladé. Daj svojim drahým kňazom a srdciam, ktoré ťa milujú plnosť svojej lásky! Daj, aby sme ťa dokázali nasledovať v milosrdenstve, ktoré si nám preukázal a ktoré nám tiež stále v hojnosti prejavuješ!

(5 min. ticha)


● Najmilší Ježiš! – Ty si neustále činný, si ten, ktorý sa nestále na každom z nás túžiš osláviť slávou svojho Srdca! Nech sa každá naša činnosť odohráva s vedomím tvojej prítomnosti medzi nami. Oslavuj sa, prosíme, na našich kňazoch a na nás, dávaj nám vždy správne rozlíšenie. Vlievaj do našich sŕdc tvoju milosť a skúsenosť, z ktorej potom vyrastá životná múdrosť.

(5 min. ticha) 


● Nekonečný Bože! – Daruj nám milosť zapozerať sa do hĺbky tvojho Srdca – pochopiť, čo od nás žiadaš! Si Srdce plné Rán, ktoré vždy prinášaš z lásky. Kiež by sme pochopili, aké vzácne je ponúkať ti svoj život ako obetu z lásky. Dávaj nám, prosíme, stále silu a radosť z obiet a modlitieb za všetkých tvojich vyvolených služobníkov kňazov.

(5 min. ticha)


● Pane náš! – Ako prvé nás učíš stíšiť svoje srdce pred svetom, aby sme našli tvoju svätú Tvár. Potom nás vedieš ďalej: úplne stišuješ naše srdce tiež vo svojej prítomnosti, aby sme nachádzali a započuli teba ako večné Slovo Nebeského Otca. Uč nás, prosíme, spoznávať veľkosť tajomstva tichosti nášho srdca pred Srdcom tvojim. Stíš si nás, Pane, nech sme cirkvou tichou a pokornou – podľa tvojho Srdca!

(5 min. ticha)


● Trojjediné Srdce! – Veľmi túžobne a naliehavo prosíme za nové kňazské povolania v našej krajine! Ty si ten, ktorý volá, srdcia sú tie, ktoré majú odpovedať na tvoje volania. Daruj svojim vyvoleným odvahu a statočnosť, aby dokázali pochopiť a prijať, že tvoja vôľa pre nich je to najlepšie. Veľmi ťa prosíme, daj, aby sa zamilovali do tvojej vôle a teba, svojho tichého Baránka, nasledovali všade kam pôjdeš.

(5 min. ticha)


● Dotkni sa nás, Láska večná! – Prosíme, vstúp so svojou uzdravujúcou mocou do našich sŕdc. Dotkni sa, prosíme, všetkých našich zranení a bolestí, neriešiteľných situácií a stále prehrávaných bojov s pokušeniami. Daruj nám jednotu a čistotu sŕdc. Nech sú kňazi tými, ktorí stoja v blízkosti tvojho Srdca a veriaci tými, ktorí stále znova nachádzajú tvoje Srdce aj v ich srdciach. Daruj nám dokonalosť svojho Nebeského Otca, o ktorej ty sám hovoríš.
(5 min. ticha)


● Večné Požehnanie! – Žehnaj teraz všetkým, ktorých sme tu priniesli vo svojich srdciach, našim nepriateľom a všetkému s čím si nevieme poradiť! Ty si Pán nadovšetko múdry a dokonalý: premieňaj naše srdce a naše životy svojim večným požehnaním. Nech sa my sami stávame živým požehnaním pre všetkých, ktorých nám posielaš do cesty. Asi 20 min. pred koncom sa pomodlite spoločne litánie (príp. inú krátku modlitbu) na str. 10, nasleduje zvolanie: Kristus Veľkňaz – Srdce Veľkňazské, skrze teba prechádzame k Otcovi, do jeho Srdca! Prosíme o odpustenie a sľubujeme ti plnosť lásky, ktorú v nás dokážeš žiť len Ty. Amen.

(Na záver sa, prosím, pomodlite „Úkon odovzdania Služobníka“.)

Slovo a informácie na október 2020

Milí Služobníci, pokračujeme v rozjímaní, ktoré sme začali minulý mesiac o duchovných zmysloch, tak ako zaznelo na stretnutí Služobníkov v júni u nás v Olomouci…

Každý z nás má vždy jeden z tých piatich zmyslov na prvom mieste a takýto zostane aj zduchovnený (keď presídli z tela do srdca): tak ako sme predtým jedným fyzickým zmyslom najsilnejšie vnímali viditeľné veci, teraz ním najsilnejšie komunikujeme s Bohom. Tento prvý zmysel ma v modlitbe srdca upozorňuje na to, ako sa mi Pán dáva, ako ho vnímam a zakúšam! Kto ma takto dominantný zmysel sluch, bude ho pri modlitbe srdca sýtiť znejúce slovo. Kto má na 1. mieste chuť, bude si slová modlitby vychutnávať a koštovať ich. Kto má čuch, bude mu opakovanie slov (Ježišovej modlitby) voňať: intuitívne, šiestym zmyslom. Kto má hmat, bude sa pri opakovaní modlitby slov vo svojej predstavivosti dotýkať (hmatať). Ak neviem ako si nájsť svoj duchovný zmysel, začnem pri dobre známych fyzických zmysloch: ktorý z piatich je pre mňa zásadný (keď milujem a prijímam lásku)? Zostane aj po premene najdôležitejším pre komunikáciu s Bohom a skrze neho postupne zduchovnejú aj ostatné 4 zmysly. Ak je základný fyzický zmysel už zrelý (zduchovnený), sálajú z nás plody, ak je ešte zakrpatený (počúva len telo), správa sa vo vzťahu k druhým aj k Bohu nepremenene: neslúži, neodhaľuje Boha, ale pracuje len pre seba:

1. Pokiaľ som telesne (psychologicky) sluchový typ (Počuj Izrael!): Slovo je potom pre mňa uholným kameňom pre fungovanie a slovo ma tiež (ak je použité proti mne) vykoľajuje z harmónie. Zo slova vyrastá akákoľvek moja tvorivosť a životodárnosť. Duchovne nepremenený sluch (čo na sebe pozorujem ako pokušenie) žongluje chytrácky so slovom, slovom zraňuje a pod.

2. Pokiaľ som zrakový typ (ikonografický – liturgický): Vnútorne ma napĺňa len najvyšší dar/obeta z lásky; analogicky, keď spoznám, že Boh stačí, potom môžem všetko. Premenený zrak je ako pohľad nebeského Otca, ktorý nalomenú trstinu zalieva balzamom milosrdenstva. Nepremenený zrak: skúma s hrdým povýšenectvom, druhých stráži, drví, znehybňuje pohľadom.

3. Pokiaľ som čuchový typ (mám intuíciu na atmosféru, čo sa čím nesie): Zásadným pilierom lásky je pre mňa opora, stabilita – už len tým, že som prítomný, som oporou. Nepremenený (neduchovný) čuch sa utieka do manipulácie, majetníctva, vytvára neznesiteľnú atmosféru, v ktorej sa nedá dýchať, z ktorej nie je únik.

4. Pokiaľ som chuťový typ: potom lásku vyjadrujem službou (nie slovom, ale skutkom). Dôkaz lásky druhých je rovnaký: preukázaná služba. Z premenenej (duchovnej) chuti vyžaruje starostlivosť, nezištnosť. Nepremenená chuť zvádza k sebaľútosti a k odmietaniu služby (z vlastného nedocenenia robí takýto typ zmätky).

5. Pokiaľ som hmatový typ: je pre mňa samozrejme zásadný dotyk (pevné objatie zmaže rany, odpúšťa). Preto premenený hmat sa správa matersky ako rodič, ktorý napriek všetkým kopancom pevne objíme svoje dieťa a nepustí ho, pokiaľ transfúzia pokoja nevykoná svoje. Nepremenený hmat sa správa pomstychtivo ako hradba nedotknuteľnosti, mstí sa uzatvorením – za získané rany vydiera, zraňuje a nárokuje si nesplniteľnú pozornosť.

Pán sľúbil, že túžiacich takto premení, aby vo svojom srdci započuli tlkot jeho Srdca: videli, počuli, ochutnávali, voňali a hmatali Pána prednostne vnútorne. Zo sily takéhoto zvnútornenia unesieme aj zneuznanie lásky v rovine ľudskej: nie sme napríklad psychologicky naplnení, ale duchovne sa stávame plodným holokaustom (podľa blahoslavenstiev) – a to je silnejšia slasť a šťastie, než čokoľvek ostatné. Fungujúce duchovné zmysly liečia všetko ostatné ľudské.

Na začiatku premeny (vstupom do temnej noci) je teda potrebná tichosť pred hlukom „sveta“, keď človek vstupuje do srdca a začína brúsiť zmysly pre vnímanie Boha! Tichosť je potrebná ale aj v konečnej fáze mystiky: keď sa nám všetky zmysly (skrze jeden centrálny) začnú zlievať do ZRAKU a človek je zahľadený celým srdcom už len do Pána: dokonca aj slová ustupujú! Keď ma budete milovať, nebudete sa ma už na nič pýtať: to neznamená, že nemáme otázky, ale pri pohľade do Pánovej Tváre: počujem, cítim, hmatám, ochutnávam odpoveď. Tak ako v celoživotnom vzťahu nie sú potrebné slová na vysvetľovanie, tak v konečnej fáze mystickej modlitby prestáva aj naše srdce vzhľadom k Bohu „štebotať“ a „hovorenie“ sa prepálilo do „nazerania“: ľudské srdce pozerá na Srdce Pána a tak k sebe navzájom „hovoria“! Nie sú to akustické slová, ale v srdci stále „znejúca reč“ nekonečnej, večnej, stále rastúcej lásky. A Pán zo srdca číta presne to, čo mu hovoríme (bez slov).

A to je vlastne tajomstvo mystickej cesty človeka s Bohom, na ktorej sa postupne stávame Eucharistiou – jeho Telom. Aké to ma pokračovanie na zemi, pýtame sa? Boh s takto dokonalým človekom už nerobí nič iné, než že sa stále dokola nanovo rodí v jeho srdci. Človek má tak neustále nové podnety pre seba a pre ľudí naokolo a stáva sa donekonečna a nevyčerpateľne tvorivý so svojim Stvoriteľom. Či už bdie alebo spí, Boh v ňom tvorí stále nové veci. Človek je Bohom stále oplodňovaný, neustále zalievaný impulzami a tie ihneď rozpoznáva medzi tisícmi iných zvukov (sveta) a reaguje na ne (stanú sa najintenzívnejšie): človek Boha nachádza skrze duchovné zmysly vo všetkom a vo všetkých, aj v maličkostiach.

Takže dostávame sa k tomu, že zatiaľ čo náš ZRAK srdca je zameraný neustále na Pána, fyzický zrak (slúžiaci srdcu) sa venuje druhým ľuďom a oni v našich očiach môžu zachytiť naše srdce: čo ich celú bytosť sýti. Zduchovnené zmysly vychádzajú zo srdca misijne von cez fyzický zrak a druhým ľuďom dávajú zakúšať Boha tak, že ho môžu „počuť, čuchať, chutnať, hmatať a vidieť“. Milosrdný pohľad, v ktorom je zhromaždených všetkých päť zmyslov nášho srdca, oslovuje celú bytosť druhých – všetky ich zmysly. Milosrdný pohľad je tak pre druhých: slovom lásky (pôsobí na sluch); je prítomnosťou Boha (ktorého možno cítiť); je láskyplným dotykom (možno ho chutnať a hmatať) a vzácnym darom (možno ho zahliadnuť). V kom takto rastie vnútorné ticho a zosilňuje reč Pána (skrze modlitbu srdca a zduchovnené zmysly), ten zachytí príchod Pána v sláve ako najsilnejší impulz: ten prebije všetky ostatné nedostatky (strachy a pod.). Učí nás tomu (silnejúcemu tichu, v ktorom Slovo má hlavné slovo) každé premieňanie počas sv. omše, čo je nácvik na jeho Príchod v sláve! Svojim životom dotvárame s Bohom niečo nesmierne originálne a vzácne. A tomu hovorme stále Fiat.

Centrum Aletti, srdečne, s. Luisa

Milí Služobníci! Spoločne s Pannou Máriou vstúpme do mesiaca, v ktorom nám ona sama ponúka modlitbu ruženca ako jednu z dôležitých zbraní pre náš život a pre celý svet. Jej Nepoškvrnené Srdce víťazi a naše srdce nech vždy stojí na strane Kráľovnej, ktorá prichádza po pravici jediného Kráľa lásky! Kiež by sme si viac uvedomovali dôležitosť a vzácnosť časov, v ktorých žijeme: viac ako kedykoľvek predtým môže zažiariť príklad nášho cnostného života. Túžime stále viac spoznávať Srdce Pána lásky, ktorý k nám prichádza, máme túžbu ísť do stále vnútornejšieho života celej Najsvätejšej Trojice, v srdci nosíme prosbu spoznať hlbinu veľkňazského Srdca nášho Pána. Dýchajme svojim srdcom stále viac Božiu prítomnosť medzi nami a nebojme sa žiť úplne – do posledných detailov tak, ako to od nás každý očakáva! Veď Pán nám dáva všetko, ale my patríme len jemu!

Mesiac prežitý s Matkou Boží vám vyprosuje s. Kateřina

Modlitba pápeža Františka vo fatimskej kaplnke zjavenia

Zdravas Kráľovná, Pani odetá v bielom! Hľadím na tvoj žiarivý odev a ako biskup odetý v bielom, pripomínam všetkých, ktorí oblečení do krstnej bielosti, chcú žiť v Bohu a modlia sa Kristove tajomstvá, aby vyprosili pokoj. V najintímnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, ozdob nás leskom šperkov tvojej koruny a urob z nás pútnikov, akou si bola ty. S tvojím panenským úsmevom dodaj silu radosti Kristovej Cirkvi. S tvojím sladkým pohľadom posilni nádej Božích detí. V evanjeliovej radosti budeme Cirkvou odetou do bieleho, do belosti opranej v Baránkovej krvi preliatej ešte aj dnes vo vojnách, ktoré ničia svet, v ktorom žijeme. A tak budeme ako Ty, obrazom ohnivého stĺpu, ktorý osvecuje cesty sveta. Zdravas’ Matka Pána, Panna Mária, Ružencová kráľovná z Fatimy! Znamenie žiarivého ohňa Ducha Svätého, nauč nás, v tomto údolí radostí a bolestí, večným pravdám, ktoré Otec zjavuje maličkým. Zjednotený s mojimi bratmi sa skrze teba zasväcujem Bohu, ó Ružencová Panna z Fatimy. A nakoniec ponorený vo Svetle, ktoré k nám prichádza z tvojich rúk, budem vzdávať slávu Pánovi na veky vekov.

Knižný tip Refugia pre duchovné čítanie:

DOTEK TVÉHO TICHA. VÝBĚR ZE ŠPANĚLSKÉ MYSTICKÉ POEZIE

Výber zo španielskej mystickej poézie Dotek tvého ticha prebásnil olomoucký biskup Josef Hrdlička. Zahŕňa tridsať autorov šiestich storočí (od pätnásteho do dvadsiateho), napríklad Terézia z Avily, Ján z Kríža, Fray Luise de Leóna, Lope de Vegu, Miguela de Unamuna a i. V stretnutiach s Pánovymi tajomstvami a v účasti na tom, čo on prežíva, započujeme v tichu krásne tvoriace Slovo. Krásny vianočný darček pre tých, ktorí sa už začínajú po darčekoch obzerať. Bežná cena: 150 Kč. Cena pre SJVS: 120 Kč (zľava pre SJVS 20 %). Poštou zašleme (vratnice@aletti.cz).

PREHĽAD CELODENNÝCH DUCHOVNÝCH OBNOV, PÚTI, A I. DRUHÝ POLROK V ROKU 2020: ČR: 24.–27.9. Duchovná obnova: Hostýn. 17. 10. Celodenná duchovná obnova: Praha – Panna Maria Sněžná. 24.10. Celodenná duchovná obnova: Zlín. 25. 10. Celodenná duchovná obnova Uherský Brod. 5.–8.11. Duchovné cvičenia: Velehrad – s P. Michalem Altrichtrem SJ. SR: 14.11. Celodenná duchovní obnova: Žilina – Solinky 21.11. Spoločná púť: Šaštín. 26.–29.11. Duchovná obnova: Badín. Na všetky miesta ste srdečne pozvaní! Všetky miestne stretnutia vám ohlasujeme včas cez SMS správu od služobníka, ktorý je pre vašu oblasť tzv. srdce.

NOVÉNA ZA KŇAZOV (akákoľvek zo všetkých novén nakladateľstva Refugium): Začíname v dňoch 16.9.,10.10.,11.11.,13.12.2020. Počas tejto novény je možné modlitby podporiť kedykoľvek a akýmkoľvek dobrovoľným rozumným pôstom! Spoločne sa celým svojim životom (a tiež s novénami) modlime za biskupov, kňazov, diakonov a bohoslovcov, ktorých poznáme a nosíme v srdci, aj za tých, ktorých nepoznáme a modlí sa za nich spoločenstvo Služobníkov. Vyprosujme tým z nich, ktorí sú silní, ducha láskyplnej obety a vytrvalosť v dobrom až do konca. Tým, ktorí strácajú zmysel svojho kňazstva, nachádzajú sa v ťaživej situácií, cítia sa byť opustení alebo sa už vzdialili zo služby, vyprosujme nežný dotyk Ježišovho Srdca a posilu Ducha. Bohoslovcom a všetkým túžiacim po trvalom diakonáte vyprosujme učenlivé a otvorené srdce v čase formácie a prípravy! Všetkým spomenutým potom vyprosujme lásku, vnímavosť pre to, čo žije Ježiš, aby rozumeli jeho plánom a s radosťou pohotovo reagovali na jeho impulzy.

ČR KONTAKTY: s. Kateřina Klosová +420 731 402 217, +421 944 094 128 (lepšie písať sms); email: katerina.klara@seznam.cz

EVIDENCIA: Miloslava Šťastná + 420 732 469 757, +421 944 306 242; email: miloslava.stastna@post.cz ; WhatsApp Ľubica Capková +421 948 149 414; email: capkova.lubica@azet.sk; WhatsApp

ORGANIZAČNÁ KOORDINÁTORKA MLADÝCH SJVS (ČR i SR): Indrová Jana +420 727 947 988; email: jana.pavla@post.cz

BLIŽŠIE VYSVETLENIE CHARIZIEM SJVS: Radmila Vepřková +420 606 578 545; +421 949 256 721; email: veprkovaradmila@gmail.com

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K ÚKONU ZASVÄTENIA: Petra Štěpánková + 420 607 962 153; +421 944 065 889; email: stepankova-peta@seznam.cz

ORGANIZAČNÝ KOORDINÁTOR DUCHOVNÝCH CVIČENÍ A BLIŽŠIE VYSVETLENIE HISTÓRIE A VZNIKU SJVS: Janka Alžběta Bíliková +420 732 175 813, +421 940169449, ŠTAFETOVÉ NOVÉNY: Ludmila Bočková +420 733 616 814, +420 721 503 650; email: ludmila.rita@seznam.cz INTENCIE NA SVÄTÉ OMŠE: Milada Šanovcová +420 776 729 817, +421 949 641 054; WhatsApp; email: milada.sanovcova@seznam.cz; ČR č.ú.: 34948123/0800 , Euro účet 2201444838/2010 IBAN: CZ092010 0000 0022 0184 2406 BIC:FIOBCZPPXXX názov účtu: Milada Šanovcová, Závořická 559, PČS 789 69 Postřelmov ZNAKY SJVS, CD, DVD: Veronika Holoubková +420 722 510 263; email: laveto@seznam.cz

KŇAZI MENOVITE K MESAČNEJ NOVÉNE: Lucie Trnavská + 420 734 307 230; email: lucie.trn@email.cz Čísla účtov: 1) CZK: 221954895/0300 (bežný účet pre ČR); 2) €: 1629771018/3030 (vyplniť rovnaké tlačivo ako v SR); IBAN: CZ91 3030 0000 0016 2977 1018; BIC: AIRACZPP; názov účtu: Kateřina Klosová, adresa: Křížkovského 4, 779 00 Olomouc. Prosíme, aby ste do poznámky pre príjemcu uviedli, na čo peniaze posielate (intencie, alebo príspevok)!