Preskočiť na obsah

ŠIESTA HODINKA (ČAS)

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Kňaz:  Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa.  Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Kňaz:  Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. 12 ráz.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Ak sa 6. hodinka (čas) pripája k 3. hodinke (času), po skončení 3. hodinky nasleduje Poďte, pokloňme sa:  a hneď žalmy.

53. žalm

Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo. – Bože, vypočuj moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst.

Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, – nechcú mať Boha na očiach.

Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán. – Na mojich protivníkov obráť nešťastie a rozpráš ich, veď si verný.

S radosťou ti prinesiem obetu; – meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení – a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

54. žalm

Čuj, Bože, moju modlitbu a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj – pohliadni na mňa a vypočuj ma.

Keď premýšľam o sebe, som rozrušený, – zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.

Lebo ma zavaľujú bezprávím a zúrivo do mňa dorážajú. – Srdce sa vo mne chveje a padá na mňa hrôza predsmrtná.

Úzkosť a triaška idú na mňa – a zmocňuje sa ma des.

A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla, – aby som mohol odletieť a odpočinúť si?

Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v samote? – Vyčkávam, kto by ma zachránil pred búrkou a víchricou.“

Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ; – bo v meste vidím násilie a hádky.

Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola; – v jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady

v jeho uliciach ustavične panuje – podvod a klam.

Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť; – a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, azda by som sa pred ním skryl.

Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň, – môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok; – v sprievode sme kráčali Božím domom.

Smrť nech sa vrhne na nich a do podsvetia nech zídu zaživa, – lebo zloba je v ich príbytkoch, je medzi nimi uprostred.

Ja však budem volať k Bohu – a Pán ma zachráni.

Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať – a vypočuje môj hlas.

Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia, – lebo ich je mnoho proti mne.

Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí, on, ktorý je spred vekov. – Lebo oni sa nezmenia a Boha sa neboja.

Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom – a porušuje zmluvu.

Jeho slová sú hladšie ako maslo, ale v srdci strojí vojnu. – Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.

Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; – a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

Ty ich však, Bože, – zhodíš do priepastí skazy.

Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní; – ale ja dúfam v teba, Pane.

90. žalm

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva – a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: „Ty si moje útočište – a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov – a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. – Jeho pravda je štítom a pancierom,

nebudeš sa báť nočnej hrôzy, – ani šípu letiaceho vo dne,

ani moru, čo sa tmou zakráda, – ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, – teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami – a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, – za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie – a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, – aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, – aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, – leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, – ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vypočujem – a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom – a ukážem mu svoju spásu.

Po žalmoch ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja, – sláva tebe, Bože. (3 razy)

Pane, zmiluj sa. (3 razy)

Sláva: tropár dňa alebo sviatku alebo svätca.

I teraz: bohorodičník: Keďže nemáme dostatok odvahy pre množstvo našich hriechov, – ty, Bohorodička Panna, pros toho, ktorý sa z teba narodil, – veď mnoho zmôže modlitba Matky k Vládcovej dobrosrdečnosti. – Neprehliadni modlitby hriešnych, Prečistá, – lebo ten, ktorý sa rozhodol aj trpieť za nás, – je milosrdný a má moc zachrániť.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) namiesto tropára dňa či svätca nasledovný tropár, 2. hlas: Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine – na Kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. – Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, – Kriste Bože, a zachráň nás.

1. verš: Čuj, Bože, moju modlitbu – a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj.

Tropár: Ty si v šiesty deň:

2. verš: Ja však budem volať k Bohu – a Pán ma zachráni.

Tropár: Ty si v šiesty deň:

Sláva: I teraz: bohorodičník: Keďže nemáme dostatok odvahy:

Vo veľkom pôste tu nasleduje ešte tropár proroctva, prokimen a príslušné čítanie zo Starého zákona.

Ľud: Pane, príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, – lebo sme veľmi úbohí. – Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, – a vysloboď nás; – a pre svoje meno odpusť nám hriechy.

Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:

Kondak dňa alebo sviatku alebo svätca.

 Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) berieme namiesto kondaku tieto tropáre, 2. hlas:

Vykonal si spásu uprostred zeme, Kriste Bože, – keď si rozpäl svoje prečisté ruky na Kríži, – a tak si zhromaždil všetky národy, – ktoré ti volajú: Pane, sláva tebe.

Sláva: Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, – prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. – Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, – aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. – Preto ti vďačne spievame: – Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.

I teraz:

V pondelok, utorok a štvrtok bohorodičník: Bohorodička, ty si prameň milosrdenstva, – urob nás hodnými tvojho súcitu, – pozri na hriešny ľud a tak ako vždy, prejav svoju silu, veď v teba dúfame. – Raduj sa, spievame, ako kedysi Gabriel, veľvojvodca beztelesných síl.

V stredu a piatok krížobohorodičník: Preslávna si, Bohorodička Panna, ospevujeme ťa. – Veď Krížom tvojho Syna bolo rozdrvené podsvetie, – smrť podľahla smrti a my, hoci mŕtvi, sme vstali a stali sa hodnými života, – prijali sme raj, dávnu blaženosť. – Preto, ďakujúc, oslavujeme Krista, nášho Boha, – keďže je mocný a jediný nanajvýš milosrdný.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 40 ráz.

Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3 razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez porušenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) hovoríme modlitbu nášho prepodobného otca Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká poklona.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Veľká poklona.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká poklona.

Nasleduje 12 malých poklôn, pričom hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Potom hovoríme bez prerušenia celú modlitbu Pane a Vládca môjho života, teda po slová lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen, a robíme jednu veľkú poklonu.

Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:

Pane, zmiluj sa. 12 ráz.

Kňaz: Bože a Pane mocností, Tvorca celého sveta, pre milosrdenstvo tvojej nenapodobiteľnej veľkodušnosti si zoslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby zachránil náš rod. Úctyhodným Krížom si roztrhal dlžobný úpis našich hriechov, a tak si zvíťazil nad kniežatstvami a mocnosťami temnoty. Ty sám, Vládca, milujúci človeka, prijmi aj tieto ďakovné a prosebné modlitby nás hriešnych, osloboď nás od každého zhubného a temného prehrešenia a od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov, ktorí sa nám usilujú ublížiť. Prikovaj naše telá k bázni pred tebou a neodkloň naše srdcia k zlým slovám alebo myšlienkam, ale tvojou láskou zraň naše duše. Nech k tebe ustavične vzhliadame a nech nás vedie tvoje svetlo, aby sme pozerali na teba, neprístupné a večné svetlo a vzdávali tak neprestajnú chválu a vďaku tebe, Otcovi, ktorý nemá počiatku, spolu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ak sa ihneď po šiestej hodinke modlíme deviatu, neberieme prepustenie, ale začíname Trojsvätou piesňou, čiže modlitbou Svätý Bože, Svätý Silný:

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Koniec šiestej hodinky (šiesteho času).